รายการหนังสือเวียนวิทยาเขต
(Top150) Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 Next 
     ผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (5,193.80 KB) [วันที่รับหนังสือ 13/8/2557] 
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เกษียณอย่างเกษม ท้าทาย...หรือ...ง่ายดาย" (1,146.31 KB) [วันที่รับหนังสือ 18/6/2557] 
     การประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (398.45 KB) [วันที่รับหนังสือ 18/6/2557] 
     28 เมษายน 2557 ให้งานธุรการหรืองานสารบรรณกรอกแบบสำรวจส่งคืนกองกลาง / เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการกองกลางประจำปี 2557 / 8042101 881 ( KB) [วันที่รับหนังสือ 21/4/2557] [บริหารทั่วไป] ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ (9.53 KB)
     ขอเชิญเสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (2,681.25 KB) [วันที่รับหนังสือ 17/3/2557] 
     ขอเชิญชวนแต่งกายแบบไทย (สวมเสื้อลายดอก) (360.64 KB) [วันที่รับหนังสือ 3/3/2557] 
     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่วิทยาเขตต่าง ๆ (713.55 KB) [วันที่รับหนังสือ 18/2/2557] 
     การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 (684.76 KB) [วันที่รับหนังสือ 28/1/2557] 
     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (1,005.78 KB) [วันที่รับหนังสือ 28/1/2557] 
     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "คลีนิกการเรียนรู้สู่การพัฒนางานประจำอย่างมืออาชีพ" (760.66 KB) [วันที่รับหนังสือ 17/1/2557] 
     กำหนดวันจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (949.41 KB) [วันที่รับหนังสือ 17/1/2557] 
     ขอปิดทำการฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ (444.39 KB) [วันที่รับหนังสือ 10/1/2557] 
     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) และขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (520.55 KB) [วันที่รับหนังสือ 10/1/2557] 
     ขอเชิญร่วมโครงการ "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิทยบริการ ครบรอบปีที่ 18" (734.03 KB) [วันที่รับหนังสือ 27/12/2556] 
     ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมงาน "ขอบคุณบุคลากร" ประจำปี 2556 (766.33 KB) [วันที่รับหนังสือ 6/12/2556] 
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน และนิสิตที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2556 (392.58 KB) [วันที่รับหนังสือ 29/11/2556] 
     ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมงานครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (869.96 KB) [วันที่รับหนังสือ 7/11/2556] 
     ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 (799.38 KB) [วันที่รับหนังสือ 14/10/2556] 
     กำหนดการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 (1,306.61 KB) [วันที่รับหนังสือ 8/8/2556] 
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ศรช. ประจำปี 2557 (5,448.63 KB) [วันที่รับหนังสือ 26/7/2556]